วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ... สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีกำลัง พลทั่วประเทศกว่า 3 แสนนาย
เรียบเรียงบทความ และภาพประกอบ : รุ่งศิลา
                                    


ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police)

คือ ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน
อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวา ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส กำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ 25 กม. จากแนวแบ่งเขต
ชายแดน ไทย,ลาว และ กัมพูชาวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง ตชด. ในช่วงแรก คือ ป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศ
โดยให้ ตชด. เป็นหน่วยที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ


1. สามารถทำการรบได้อย่างทหาร
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ
3. สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือบริการประชาชนแทน กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือน
                                                 


ปัจจุบัน ตชด.มีกำลังพลทั่วประเทศประมาณ 20,000 นาย ระดมกำลังจากทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนกันช่วย
เสริมวางกำลังในการรักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประมาณ 5,000 นายรถเกราะ คอมมานโด V-150 เขี้ยวเล็บของ ตชด.

หน่วยตำรวจพลร่ม หรือ พลร่ม นเรศวร ๒๖๑


นเรศวร 261 เป็นหน่วยตำรวจ ที่สำคัญของตชด.เป็นหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่ง รองรับได้ทุกสถานการณ์ 
มีขีดความสามารถใน
การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศ การรบพิเศษ และ การปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่เป็นทหาร และไม่ใช่ทหาร ในการสงครามพิเศษ และการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ,การก่อ
การร้าย ทุกรูปแบบ ด้วยการปฏิบัติการปกปิด รับผิดชอบการปฏิบัติการทั่วประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2526  เป็น
หน่วยระดับกองกำกับการ
(ผกก.) มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าหน่วยราชการสังกัด กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
      
          ภารกิจและการจัดหน่วย
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 มีภารกิจปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและการก่อการร้ายในเมือง
ทุกรูปแบบ สังกัด
กองร้อยที่ 4 กก.สอ.ตชด. ประกอบด้วย ที่บังคับการกองร้อย,หมวดโจมตี,หมวดลาดตระเวนซุ่มยิง,
หมวดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด,หมวดการฝึก และหมวดสนันสนุน


ประกอบกำลังในลักษณะ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ร้อย.ปพ.) จำนวน 3 กองร้อย และ กองร้อยกู้ชีพ และงานเก็บกู้
และ
ทำลายวัตถุระเบิด
ขึ้นตรง บก.สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขณะที่ ทางยุทธการ
ขึ้นตรงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย กองบัญชาการกองทัพไทย
ค่ายนเรศวร ของตำรวจพลร่ม นอกจากเป็นที่ตั้งหน่วย นเรศวร 261 แล้วยังมี หน่วยตำรวจพลร่มรบพิเศษ สังกัด
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน ด้วย

PARU Border นเรศวร   ภารกิจ
กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศด้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการลง 20 กันยายน พ.ศ.2503 ภารกิจ
คือ

    ก. ยามปกติ
         1. เป็นหน่วยปฏิบัติการของกรมตำรวจเป็นหน่วยหนุนเคลื่อนที่เร็วของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
              ปฏิบัติการในยามฉุกเฉิน
         2. เตรียมที่จะส่งกำลังตำรวจพร้อมอุปกรณ์และวิทยุสื่อสารโดดร่มลงเสริมกำลังไม่ว่าจุดใดในประเทศไทย
         3. เตรียมส่งหน่วยพยาบาลพร้อมอุปกรณ์วิทยุสี่อสารโดดร่มลงจุดใด ๆ ในประเทศไทยเพื่อเตรียมรักษา
              พยาบาลราษฎรในกรณีเกิดโรคระบาดหรือได้รับการบาดเจ็บอย่างหนัก ในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวง
              สาธารณสุข ไม่สามารถเข้าไปถึงปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที
         4. ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเครื่องเวชภัณฑ์และเสบียงอาหารทางอากาศให้กับ
              บรรดาอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่อยู่ไกลคมนาคมในยามฉุกเฉิน
         5. ส่งหน่วยลาดตระเวนปฏิบัติการตามพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการอื่นเข้าไป
              ปฏิบัติการได้ทั่วถึง เพื่อรวบรวมข่าวสารที่จะยังเป็นประโยชน์ให้กับข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
              กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
         6. เพื่อตรวจตราเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมเพื่อดำเนินการต่อ
              ต้านการแทรกซึมฝ่ายข้าศึก โดยปฏิบัติการให้ประชาชนตระหนักว่า รัฐบาลมีความสนใจในความเป็นอยู่
              ตลอดจนสวัสดิภาพของเขาตลอดไป
         7. ทำหน้าที่เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงทางอากาศ ให้กับหน่วยราชการที่ร้องขอ
         8. ระงับทุกข์บำรุงสุขตามหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ในพื้นที่ที่ตำรวจหน่วยอี่นๆ ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการ
              ได้ทั่วถึง เพราะความกันดารของภูมิประเทศตลอดจนปัญหาการส่งเสบียงเพิ่มเติม
         9. ทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกอบรมนอกแบบ ฝึกโดดร่มและหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมตำรวจ
         10. ทำหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบก ทางอากาศ ทางทะเล ในกรณีเร่งด่วนซึ่งยังไม่มีหน่วย
              ราชการอื่นเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที
         11. หน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร 261 รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติ
              การและการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ก่อการร้ายสากลในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1-4 และ
              กองทัพเรือ (เว้นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังรักษาพระนคร) ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 1552/2527 ลงวัน
              ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2527


     ข.ยามภัยสงคราม
         1. โดดร่มลงหลังแนวข้าศึก รวบรวมกำลังและเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำหน่วยรบแบบกองโจรภายใต้การอำนวยการ
              ของผู้บังคับบัญชาสูงสุด
         2. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ ทบ. และ ทอ. ในการส่งกำลังบำรุงทางอากาศให้กับหน่วยรบแบบกองโจร
            
"อรินทราช 26" เป็นหน่วยตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธและยุทธวิธีพิเศษ (Special Weapons And Tactics :
S.W.A.T.) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษต่อภัยคุกคามที่เป็นอาชญากรรม และการก่อการร้าย ด้วยการแย่งชิงตัวประกัน การ
จับกุม ฯลฯ ตามแนว "การบริหารวิกฤตการณ์" (Crisis Management) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเมืองหลวง และปริมณฑล เป็น
หน่วยระดับกองร้อย มีอุปกรณ์ครบมือเช่น ปืนยิงแห, ปืนไฟฟ้า, ปืนพก, ปืนลูกซอง, ปืนกลเบา, ปืนไรเฟิล, ระเบิดมือ, อุปกรณ์ต่อ
ต้านการจลาจล ฯลฯ
                       

ปัจจุบัน อรินราช 26 อยู่ในสังกัด กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(191) และขึ้นตรงกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น) 


        
 
คอมมานโด กองปราบปราม “หน่วยสยบริปูสะท้าน

กองปราบปราม สังกัด กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง มีการก่อตั้งครั้งแรก พ.ศ.2491 ที่อยู่ ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว
กทม. 
ผ.5 กก.ปพ.บก.ป.เป็นหน่วยกำลัง จู่โจมระงับเหตุฉุกเฉิน การจับกุมคนร้ายที่มีสมัครพรรคพวกมาก ประกอบกับการทำงานที่
มีลักษณะเป็นทีมปฏิบัติการ ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความน่าเกรงขามต่อคนร้าย และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานจึงมีการเรียกชื่อ
ว่าคอมมานโด
ทำงานร่วมกับ ศูนย์วิทยุ และ รถสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของกำลังนั้นประกอบด้วยตำรวจที่มีความสามารถใน
การต่อสู้ป้องกันตัวสูง
มีความสามารถในการปราบปรามทั่วประเทศ โดย ผ.5 กก.ปพ.บก.ป. เป็นกองกำลังหรือหน่วยจู่โจมเพื่อระงับ
เหตุฉุกเฉิน หรือปราบปรามการ
จลาจล การก่อวินาศกรรม การจับกุมคนร้ายที่มีอาวุธร้ายแรง หรือมีพรรคพวกมาก ตลอดจนความไม่สงบอื่นๆ
โดยมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือการร้องขอจากตำรวจท้องที่ สามารถปฏิบัติการได้ทันที


กองกำลังคอมมานโด มีหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการได้โดยทันที หากได้รับคำสั่งจากผู้ บังคับบัญชา ในส่วนของการ
ปฏิบัติงานของ ผ.5กก.2ป. หรือ คอมมานโด นั้นได้มีการแบ่งส่วนการทำงานดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ส่วนปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 หมวด
ประกอบด้วย หมวดปฏิบัติการ1 2 3 และ หมวดปฏิบัติการพิเศษ

        

 
ชุดปฏิบัติการพิเศษ “สยบไพรี” หรือ NSB Commando
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

"ชุดปฎิบัติการสยบไพรี" ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่กวาดล้างคดีอาชญากรรมและยาเสพติด
โดยมี ความสามารถในการต่อสู้และปราบปรามผู้ก่อการร้าย ผ่านการฝึกอบรมจากหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์สงครามพิเศษ ทบ.,
นาวิกโยธิน ทร., กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทอ. และ หน่วยรบพิเศษจากต่างประเทศ   DEA ของ
หน่วยงานยาเสพติดประเทศสหรัฐอเมริกา


หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นปพ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำตำรวจภูธรภาค 1-9, ประจำกองบังคับการ, ประจำตำรวจภูธรจังหวัด, ประจำสถานีตำรวจทุกหน่วย

ตัวย่อ"นปพ." ย่อมาจาก"หน่วยปฏิบัติการพิเศษ" เป็นหน่วยงานตำรวจ มีภารกิจหลักในช่วงแรกคือ การปราบปราม
คอมมิวนิสต์เมื่อปี พศ.2510 ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ละจังหวัด และภาค ที่สนับสนุนกำลังทาง
ด้านยุทธวิธี มีการฝึกฝนที่เข้มข้นมากว่าตำรวจปกติ โดยได้รับการฝึกยุทธวิธีตำรวจพิเศษในการช่่วยเหลือตัวประกันจากหน่วยปฏิบัติ
การพิเศษ
นเรศวร 261 และเสริมเทคนิคจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ อรินทราช 26 อีกส่วนหนึ่ง หน่วยนี้จึงมีความพร้อมเกี่ยว
กับยุทธวิธีตำรวจในระดับภาค และจังหวัด
นปพ.ภ.จว.สงขลา

ตำรวจภูธรภาค จะมี หน่วยคอมมานโด ของตัวเองอีกซึ่งคนละหน่วยกับ นปพ.ของ ภูธรจังหวัด  นปพ.หรือ หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ
จะใส่ หมวกแบเรต์เขียว ชุดสนามสีเขียว แต่ได้รับการฝึกยังไม่เข้มข้นเท่า คอมมานโด หรือ หน่วยปฏิบัิติการ
พิเศษของภาค
(แต่ละภาคมีหลายจังหวัด) ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้ทำหน้าที่คล้ายๆเป็น หน่วยสวาท(SWAT) แต่ขีดความสามารถของ
นปพ.จังหวัด
นั้นด้อยกว่า นปพ.ภาค เพราะว่า นปพ.บางจังหวัด อาจไม่มีการฝึก CQB Close Quarter Battle
“หลักสูตรเทคนิคและยุทธวิธีการปฏิบัติการตอบโต้แบบฉับพลันในระยะประชิด (จู่โจม)" หรือการชิงตัวประกัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและ
ความจำเป็นด้วย ตัวอย่างเช่นจังหวัดที่มักมีอาชญากรรมร้ายแรง หรือ จังหวัดใหญ่ๆ จำเป็นต้องฝึก นปพ.ให้มีขีดความสามารถสูงๆเพราะ
ต้องทำหน้าที่
หน่วยสวาท ไว้รับมือกับพวก อาชญากรที่มีอาวุธปืนร้ายแรง

 
ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ของ ภูธร ภาค 1
รับผิดชอบในพื้นที่ของ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท
อากาศยานตรวจการไร้นักบิน แบบขึ้นลงทางดิ่ง หรือ UAV รุ่น นารายณ์
ผลงานวิจัยของบริษัทกษมาเฮลิคอปเตอร์ จำกัด และกองทัพเรือ บรรจุเข้าประจำการใน ชุด ปฏิบัติการพิเศษปราบไพรีอริศัตรูพ่าย

ตำรวจไทย ต่อต้าน รัฐประหาร
ไม่มีความคิดเห็น: