วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การต่อสู้กับ "เผด็จการเทวดา" ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน

ชาดพิชัยสงคราม
แนวทางการต่อสู้กับ เผด็จการเทวดา ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน
      การจัดตั้ง (Establishment) แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่

                    1. องค์กรนำกลางฝ่ายมวลชนเสื้อแดง ที่เป็นเอกภาพได้รับการยอมรับ
                    2. มวลชนเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการ
                    3. รัฐบาลพลัดถิ่น
                    4. กองกำลังติดอาวุธ


      หลักนิยมปฏิบัติ (Operational Doctrine) โดย

          องค์กรนำกลางฝ่ายมวลชนเสื้อแดง ทำหน้าที่ ชี้นำมวลชนเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการ
          รัฐบาลพลัดถิ่น        ทำหน้าที่บังคับบัญชา        กองกำลังติดอาวุธ


      กฏการปะทะ (Rules of Engagement)
          ในการรุกรบกวาดล้างของฝ่ายเผด็จการเทวดา ให้ทำการตอบโต้ ดังนี้

           ปฏิวัติ+ทหาร --------------------------------------------------------------------------------------
                 ต่อสู้แตกหักด้วย รัฐบาลพลัดถิ่น และ กองกำลังติดอาวุธ
           นิติบัญญัติ+รัฐสภา+พรรคการเมืองฝ่ายนิยมเผด็จการเทวดา+นักการเมืองดีแต่พูด -----
                 รุกนำทางการเมืองโดย พรรคการเมืองฝ่ายแดง  นักการเมืองแดง
                 กำจัดบุคคลดีแต่พูดให้ไม่สามารถ พุดก่อกวนก่อการได้อีก
           ตุลาการ-ผู้พิพากษา ------------------------------------------------------------------------------
                 กดดันด้วย มวลชนเสื้อแดง เสียงส่วนใหญ่ความต้องการของเสรีชน
           ลัทธิเผด็จการทรราชเทวดา ----------------------------------------------------------------------
                 ล้มล้างด้วย กระบอกเสียงฝ่ายแดงใต้ดิน บ่อนทำลาย เผยแพร่ความจริง สั่งสมความเสื่อม
           มวลชนเสื้อหลากสีจัดตั้งและผู้งมงาย -----------------------------------------------------------
                 ต่อต้าน หรือทำการปะทะด้วย มวลชนเสื้อแดงมหาศาล ใน ปริมาณคือคุณภาพ
           การโฆษณาชวนเชื่อ 2.4, มวลชนผู้คลั่งชาติและศักดินา -------------------------------------
                 ต่อต้านการข่าวและทำ สงครามไซเบอร์(Cyber war) โดย นักรบไซเบอร์แดงเสรีชน      ยุทธศาสตร์ การมีชัยชนะ (AStrategy for Victory)

           แนวทางที่ ๑  ทำการต่อตีรบกวนตีลวง โดยใช้เงื่อนไขความได้เปรียบทางด้านเวลา ยุทธศาสตร์หลัก
                               คือรอเวลาวันแพ้สังขารวายปราณของ จอมมารเผด็จการเทวดาสูงสุด

           แนวทางที่ ๒ หากแม้นมีการ ยกกองทหารออกมาทำการยึดอำนาจ Coup d'état หรือมีการฆ่าหมู่
                               ประชาชนมือเปล่าอีกครั้ง การต่อสู้แตกหัก โดยรัฐบาลพลัดถิ่น และกองกำลังติดอาวุธ
                               จะปรับแนวทางต่อสู้ตาม โดยปริยาย

           แนวทางร่วมผสาน คือ มวลชนเสื้อแดงผู้สนับสนุน ที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทุกภูมิภาค จะดำเนิน
                               ยุทธวิธี สอดคล้องกับองค์กรกลางนำเสื้อแดง และนโยบายของ รัฐบาลพลัดถิ่น รวม
                               ทั้งให้การสนับสนุน กองกำลังต่อต้าน หรือ หน่วยจรยุทธิ์ ทั้งด้านการส่งกำลังบำรุง
                               ทางยุทธปัจจัย, การข่าว, ฯลฯ


      ขั้นเตรียมก่อการ (Promoters & Preparation)

      * องค์กรนำกลางฝ่ายมวลชนเสื้อแดง จะต้องทำการ บูรณาการ สังคายนา ให้เป็นเอกภาพ และได้รับ
                          ฉันทานุมัติจากมวลชนเสื้อแดงส่วนใหญ่ ทุกกลุ่มส่วน ให้มีความพร้อม ก่อนที่จะ ดำเนิน
                          ยุทธศาสตร์การเอาชัยชนะ

    ** นักรบไซเบอร์แดงเสรีชน ต้องได้รับการสนับสนุนความพร้อม ทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ข้อมูลข่าว
                           สาร อย่างไม่มีขีดจำกัด

   *** กระบอกเสียง,โฆษก,โสตถิทัศน์ ฝ่ายต่อต้านเผด็จการเทวดาใต้ดิน ต้องปกป้องบำรุงรักษาไว้
                           และอุดหนุนทุน อย่างสม่ำเสมอ

 **** ต้องสถาปนา เตรียมความพร้อม กองกำลังติดอาวุธ พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการจริง

              “สงคราม ในวันนี้เป็นการต่อสู้ด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
                ซึ่งเปรียบเสมือนกับการต่อสู้ด้วยรถถังและเครื่องบิน”

                    ถึงกระนั้น ทั้งความเสียหาย หรือการโจมตีนั้น ไม่ใช้เหตุบังเอิญCyber war แปลว่า สงครามไซเบอร์
สามารถตีความด้านหลายเเง่ เช่น การเเข่งขันระหว่าง facebook กับ Google
บ้างคนก็เรียกว่าเป็น Cyber war อันหมายถึง การเเข่งขันในโลก IT
เเต่ Cyber war หรือคำนิยามของ “สงครามไซเบอร์” ในที่นี้มีคนให้ความหมายถึง
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อทำสงครามในโลกเสมือน Cyberspace ปัจจุบันมีอยู่ 8 รูปแบบ คือ

การโจรกรรมทางไซเบอร์
การทำลายเว็บไซต์
การโฆษณาชวนเชื่อ
การรวบรวมและการล้วงความลับข้อมูล
การกระจายเพื่อให้ปฏิเสธบริการ
การรบกวนเครื่องมือและอุปกรณ์
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลอกแต่ซ่อนซอฟต์แวร์ไวรัสเอาไว้

  ห้ามคลิ๊ก เขตทหารห้ามเข้า
6a0120a6e49cfc970b0148c6ed531a970c.gif  

รูปภาพ อ้างถึง : การต่อสู้กับ "เผด็จการเทวดา" ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน

ข้อเขียนนี้ ของข้าพเจ้า "รุ่งศิลา" ในฐานะพลเมืองของรัฐไทย ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ
ใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล อันเป็นสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ตั้งแต่มาตราที่๒๖
จนถึงมาตรา๖๙ ดังนี้
  1. สิทธิเสรีภาพของบุคคล
  2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
  3. สิทธิในทรัพย์สิน
  4. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  5. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
  6. สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
  7. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและสวัสดิการของรัฐ
  8. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
  9. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
10. สิทธิชุมชน
11. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
รูปภาพ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ราษฎรหรือประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิในการปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มิให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดมาล้มล้างรัฐธรรมนูญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉะนั้นบุคคลใดเจตนาการกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
บุคคลผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีโดยเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
หรือดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวต่อไป

การรัฐประหารยึดอำนาจรัฐ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ถือเป็นกบฏ
อันเป็นความผิดร้ายแรง มีระวางโทษสูงสุด

การกล่าวหาฟ้องร้องใดๆในบทความนี้ ข้าพเจ้าถือเป็นการละเมิดสิทธิของข้าพเจ้า
ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐไทย ที่มีหน้าที่ปกป้อง "รัฐธรรมนูญ" อันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย


เชิงอรรถ :

* สิทธิพลเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
* สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล

รูปภาพ